List/Grid

Tag Archives: 04/2007/NĐ-CP

Nghị định số 04/2007/NĐ-CP ngày 08/01/2007

Nghị định số 04/2007/NĐ-CP ngày 08/01/2007

Nghị định số 04/2007/NĐ-CP ngày 08/01/2007 do Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.