List/Grid

Tag Archives: 03/2008/NĐ-CP

Thông tư 167/2009/TT-BTC ngày 19/08/2009

Thông tư 167/2009/TT-BTC ngày 19/08/2009

Thông tư 167/2009/TT-BTC ngày 19/08/2009 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008

Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008

Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.