List/Grid

Tag Archives: 03/07/2007

Nghị định số 114/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 03/07/2007

Nghị định số 114/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 03/07/2007

Nghị định số 114/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 03/07/2007 các chế độ phụ cấp đối với người làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy