List/Grid

Tag Archives: 02/2009/TT- BXD

Thông tư 02/2009/TT- BXD ngày 25/02/2009

Thông tư 02/2009/TT- BXD ngày 25/02/2009

Thông tư 02/2009/TT- BXD ngày 25/02/2009 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung điểm 2 mục II thông tư số 04/2004/TT-BXD ngày 07/7/2004 của Bộ xây dựng hướng dẫn thực hiện quyết định 78/2004/QĐ-TTG ngày 7/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm tuyến dân cư và nàh ở tại các tỉnh thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.