List/Grid

Tag Archives: 02/2009/TT- BGDĐT

Thông tư 02/2009/TT- BGDĐT ngày 02/02/2009

Thông tư 02/2009/TT- BGDĐT ngày 02/02/2009

Thông tư 02/2009/TT- BGDĐT ngày 02/02/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo quyết định số 05/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/02/2008 của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo.