List/Grid

Tag Archives: 02/1999/NĐ-CP

Nghị định số 02/1999/NĐ-CP ngày 27/01/1999

Nghị định số 02/1999/NĐ-CP ngày 27/01/1999

Nghị định của Chính Phủ số 02/1999/NĐ-CP ngày 27/01/1999 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của quy chế đầu tư theo Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng – chuyển giao – kinh doanh, hợp đồng xây dựng – chuyển giao áp dụng cho đầu tư nước ngoài tại Việt Nam