List/Grid

Tag Archives: 01/2011/TTLT-BNV-BKHCN

Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BNV-BKHCN ngày 07/4/2011

Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BNV-BKHCN ngày 07/4/2011

Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BNV-BKHCN ngày 07/4/2011 của Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa.