List/Grid

Tag Archives: 01/2010/TT-BNV

Thông tư số 01/2010/TT-BNV ngày 16/04/2010

Thông tư số 01/2010/TT-BNV ngày 16/04/2010

Thông tư số 01/2010/TT-BNV ngày 16/04/2010 do Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban thi đua-khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.