List/Grid

Tag Archives: 01/2009/TT-NHNN

Thông tư số 01/2009/TT-NHNN ngày 23/01/2009

Thông tư số 01/2009/TT-NHNN ngày 23/01/2009

Thông tư số 01/2009/TT-NHNN ngày 23/01/2009 của Ngân Hàng Nhà Nước. Hướng dẫn về Lãi suất thoả thuận của Tổ chức Tín dụng đối với cho vay các nhu cầu vốn phục vụ đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng Thẻ tín dụng