List/Grid

Tag Archives: 01/2009/TT-BTC

Thông tư số 105/2009/TT-BTC ngày 25/05/2009

Thông tư số 105/2009/TT-BTC ngày 25/05/2009

Thông tư số 105/2009/TT-BTC ngày 25/05/2009 do Bộ Tài Chính ban hành quy định Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2009/TT-BTC ngày 02/01/2009 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 101/2008/QĐ-TTg ngày 18/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với hệ thống Kho bạc Nhà nước thuộc Bộ Tài chính giai đoạn 2009 – 2013.

Thông tư số 01/2009/TT-BTC ngày 02/01/2009

Thông tư số 01/2009/TT-BTC ngày 02/01/2009

Thông tư số 01/2009/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2009 của Bộ tài chính. Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 101/2008/QĐ-TTG ngày 18/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với hệ thống Kho bạc Nhà nước thuộc Bộ tài chính giai đoạn 2009 – 2013