List/Grid

Tag Archives: ứng cử

Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân Dân 30/06/1989

Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân Dân 30/06/1989

Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân Dân nhằm việc Để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, mở rộng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường hiệu lực của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1989. 

Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân QH08, kỳ họp thứ 5, ngày 30/06/1989

Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân QH08, kỳ họp thứ 5, ngày 30/06/1989

 
Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 30/06/1989. Luật này quy định việc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.

Luật Bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân số 35-L/CTN của QH09 thông qua ngày 21/06/1994

Luật Bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân số 35-L/CTN của QH09 thông qua ngày 21/06/1994

 

Luật Bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21/06/1994 quy định việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng trực tiếp và bỏ phiếu kín.

 

Luật bầu cử Đại biểu Quốc Hội số 56 L/CTN ngày 15/04/1997

Luật bầu cử Đại biểu Quốc Hội số 56 L/CTN ngày 15/04/1997

Luật bầu đại biểu Quốc hội số 56 L/CTN của được Quốc Hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 15/04/1997.
Nghị địnhcủa Chính phủ số 19/2004/NĐ-CP

Nghị địnhcủa Chính phủ số 19/2004/NĐ-CP


Nghị địnhcủa Chính phủ số 19/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2004
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2003