List/Grid

Tag Archives: Ủy ban nhân dân.

Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/09/2006

Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/09/2006

Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/09/2006 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ Quân sự số 35 – L/CTN của QH ngày 22/06/1994

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ Quân sự số 35 – L/CTN của QH ngày 22/06/1994

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 22/06/1994 quy định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự. Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 30/12/ 1981 và sửa đổi, bổ sung ngày 21/12/1990

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 1994

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 1994

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân quy định vể tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994.