List/Grid

Tag Archives: Ủy ban liên Chính phủ

Quyết định số 347/QĐ-TTg ngày 16/03/2009

Quyết định số 347/QĐ-TTg ngày 16/03/2009

Quyết định số 347/QĐ-TTg ngày 16/03/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành hướng dẫn việc phê duyệt Hiệp định thành lập Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ các tiểu Vương quốc A-Rập Thống Nhất (UAE).

Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 16/03/2009

Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 16/03/2009

Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 16/03/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành hướng dẫn việc thành lập phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ các tiểu Vương quốc A-Rập Thống Nhất.