List/Grid

Tag Archives: ể xác định nhiệm vụ

Luật Quy Định Chế Độ Phục Vụ Của Sỹ Quan Quân Đội Nhân Dân Việt Nam 1958

Luật Quy Định Chế Độ Phục Vụ Của Sỹ Quan Quân Đội Nhân Dân Việt Nam 1958

Luật Quy Định Chế Độ Phục Vụ Của Sỹ Quan Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Nhằm,Để đẩy mạnh việc xây dựng Quân đội nhân dân tiến lên chính quy và hiện đại, tăng cường lực lượng Quốc phòng, bảo đảm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, phục vụ nhân dân,ể xác định nhiệm vụ, quyền hạn, vinh dự cho cán bộ trong Quân đội, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức và ý thức kỷ luật của cán bộ và chiến sĩ.Đã được Quốc hội biểu quyết trong phiên họp ngày 29-4-1958