List/Grid

Tag Archives: ướng dẫn cơ chế quản lý tài chính chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2009-2010

Thông tư số 126/2010/TT-BTC ngày 24/08/2010

Thông tư số 126/2010/TT-BTC ngày 24/08/2010

Thông tư số 126/2010/TT-BTC ngày 24/08/2010 hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2009-2010.