Quyết định số 96/2008/QĐ-BTC ngày 30 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành định mức bảo quản máy bơm chữa cháy

 dự trữ quốc gia do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Pháp lệnh Dự trữ quốc gia số 17/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng định mức bảo quản hàng dự trữ quốc gia Bộ Tài chính và Cục trưởng Cục Dự trữ Quốc gia.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này định mức bảo quản Máy bơm chữa cháy dự trữ quốc gia do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý (phụ lục 01, 02, 03, 04 kèm theo).
Điều 2. Các định mức này được sử dụng làm căn cứ xây dựng, thực hiện kế hoạch bảo quản máy bơm chữa cháy từ năm 2008 đến năm 2010. Định mức bảo quản năm kế hoạch được tính thêm chỉ số tăng giá bình quân năm báo cáo của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ do Tổng cục Thống kê công bố.
Điều 3. Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia căn cứ vào các định mức bảo quản tại quyết định này và các quy định tại Quyết định số 21/2006/QĐ-BTC ngày 03/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế xây dựng, ban hành và quản lý định mức bảo quản hàng dự trữ quốc gia để hướng dẫn, tổ chức thực hiện, nhưng không vượt quá định mức đã quy định.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

* Nơi nhận:

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ;

– Viện KSNDTC;

– Tòa án NDTC;

– Kiểm toán nhà nước

– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);  

– Các Dự trữ quốc gia khu vực;

– Công báo;

– Website Bộ Tài chính;

– Website Chính phủ;

– Lưu: VT, Cục DTQG.                       

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

 

 

       Nguyễn Công Nghiệp           

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.