Quyết định số 953/QĐ-BTP ngày 25/03/2010

 

BỘ TƯ PHÁP

—————–

Số: 953/QĐ-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2010 của Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế

————————-

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 651/QĐ-BTP ngày 05/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình công tác của Ngành Tư pháp năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 875/QĐ-BTP ngày 28/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế,

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2010 của Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế (kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

           

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Bộ trưởng (để báo cáo);

– Các Thứ trưởng (để biết);

– Lưu: VT, Vụ PLDSKT..

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Đinh Trung Tụng

 

Tags: , , ,

Comments are closed.