Quyết định số 92/2008/QĐ-TTg ngày 10/07/2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ăng-gô-la

trong lĩnh vực giáo dục đại học và đào tạo cán bộ

________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ăng-gô-la trong lĩnh vực giáo dục đại học và đào tạo cán bộ ký tại Hà Nội ngày 30 tháng 4 năm 2008.

 Điều 2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt và thông báo cho các cơ quan nước ta ngày bắt đầu co hiệu lực của Hiệp định nói trên.

Điều 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Hiệp định./.

 

 

Nơi nhận:

– TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;

– Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Ngoại giao;

– VPCP: BTCN, các PCN,

Vụ PL, TH, TTĐT;

– Lưu: VT, QHQT (2).18

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký)

 

Phạm Gia Khiêm

 

Tags: , , , , ,

Comments are closed.