Quyết định số 91/2008/QĐ-BTC ngày 27/10/2008

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 91/2008/QĐ-BTC NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2008  

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG

 PHÍ THAM QUAN BẢO TÀNG YERSIN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH


Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Sau khi có ý kiến của Bộ Y tế tại Công văn số 6101/BYT-KHTC ngày 04/9/2008;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,

QUYẾT ĐỊNH


    Điều 1. Tổ chức, cá nhân tham quan Bảo tàng Yersin phải nộp phí tham quan (áp dụng thống nhất đối với người Việt Nam và người nước ngoài) theo mức thu qui định như sau:
1. Đối với người lớn: 26.000 đồng/lượt/người.
          2. Đối với sinh viên, học sinh và trẻ em: 5.000 đồng/lượt/người.
    3. Đối với các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa qui định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa” được giảm 50% mức thu qui định tương ứng tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.    
Điều 2. Tiền thu phí tham quan Bảo tàng Yersin tại Quyết định này là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Đơn vị thu phí (Viện Pasteur Nha Trang) được để lại  toàn bộ (100%) số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc quản lý và thu phí theo chế độ qui định.
          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 4. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí không đề cập tại Quyết định này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí.
Điều 5. Tổ chức cá nhân thuộc đối tượng phải nộp phí, Viện Pasteur Nha Trang và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Tags: , , , , ,

Comments are closed.