Quyết định số 890/QĐ-TTg ngày 11/07/2008 do Thủ Tướng Chỉnh Phủ

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đổi hàng dự trữ quốc gia vật liệu nổ công nghiệp năm 2008

_______

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 5474/BCT-KH ngày 30 tháng 6 năm 2008, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 7059/BTC-DTQG ngày 18 tháng 6 năm 2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4275/BKH-TM&DV ngày 16 tháng 6 năm 2008,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Bộ Công Thương xuất luân phiên đổi hàng dự trữ quốc gia vật liệu nổ công nghiệp như đề nghị của Bộ tại văn bản số 5474/BCT-KH ngày 30 tháng 6 năm 2008.

Bộ Công Thương chỉ đạo Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ – TKV thực hiện xuất luân phiên đổi hàng theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.  Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Tổng Giám đốc Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ – TKV chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Thủ tướng CP, Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;

– VPCP: BTCN,

  TTĐT, Vụ KTN;

– Lưu: VT, KTTH(3). 16

 THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tags: ,

Comments are closed.