Quyết định số 861/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08/07/2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (Tờ trình số 2356/TTr-BGTVT và Tờ trình số 2361/TTr-BGTVT ngày 14 tháng 4 năm 2008, Tờ trình số 3250/TTr-BGTVT ngày 20 tháng 5 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 794/TTr-BTĐKT ngày 10 tháng 6 năm 2008, Tờ trình số 803/TTr-BTĐKT ngày 11 tháng 6 năm 2008 và Tờ trình số 837/TTr-BTĐKT ngày 16 tháng 6 năm 2008),

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể và 11 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Bộ Giao thông vận tải, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

– Bộ Giao thông vận tải;

– Ban Thi đua – Khen thưởng TW;

– BTCN VPCP;

– TTĐT;

– Lưu: Văn thư, TCCV (3b). Mai (10b).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

    (Ban hành kèm theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)

___________________________

 

1. Trường Cao đẳng Giao thông vận tải II, Bộ Giao thông vận tải;

2. Phòng đào tạo, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải II, Bộ Giao thông vận tải;

3. Bà Trịnh Thị Hiền, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải;

4. Ông Khuất Minh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Giao thông vận tải;

5. Bà Trần Thị Hạnh, Trưởng phòng Phòng Kế toán, Văn phòng Bộ Giao thông vận tải;

6. Bà Vũ Thị Hoài Dung, Trưởng phòng Phòng Văn thư Lưu trữ, Văn phòng Bộ Giao thông vận tải;

7. Ông Lê Văn Pháp, Phó Trưởng phòng Phòng Văn thư Lưu trữ, Văn phòng Bộ Giao thông vận tải;

8. Ông Mai Văn Hồng, Chuyên viên chính, Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải;

9. Ông Trần Đức Chuyên, Chuyên viên chính, Vụ Vận tải, Bộ Giao thông vận tải;

10. Ông Nguyễn Văn Bảy, Trưởng ban Ban An toàn Thi đua Tuyên truyền, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 6, Bộ Giao thông vận tải;

11. Ông Diệp Vĩnh Bình, Kế toán trưởng, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 6, Bộ Giao thông vận tải;

12. Ông Bùi Phi Hùng, Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 6, Bộ Giao thông vận tải;

13. Ông Vũ Hữu Lợi, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 6, Bộ Giao thông vận tải./.

 

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.