Quyết định số 857/2008/QĐ-TTg ngày 08/07/2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

___________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an (Tờ trình số 07/BCA(X15) ngày 18 tháng 01 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 904/TTr-BTĐKT ngày 27 tháng 6 năm 2008),

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho:

1. Công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu;

2. Thiếu tá Nguyễn Văn Hiện, Phó Trưởng Công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu;

 Đã có thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

– Bộ Công an;

– Ban Thi đua – Khen thưởng TW;

– VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;

– TTĐT;

– Lưu: Văn thư, TCCV (3b).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Sinh Hùng

 

Tags: , ,

Comments are closed.