Quyết định số 856/2008/QĐ-TTg ngày 08/07/2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ

___________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Tờ trình số 102/TTr-ĐCT ngày 25 tháng 02 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 830/TTr-BTĐKT ngày 16 tháng 6 năm 2008),

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho:

1. Ban Dân tộc – Tôn giáo, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

2. Ban Quan hệ Quốc tế, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

 Đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2007 của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

Điều 2. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :

– Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

– Ban Thi đua – Khen thưởng TW;

– VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;

– TTĐT;

– Lưu: Văn thư, TCCV (3b).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Sinh Hùng

 

Tags: , ,

Comments are closed.