Quyết định số 854/2008/QĐ-TTg ngày 08/07/2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phong tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương (Tờ trình số 3975/TTr-BCT ngày 14 tháng 5 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 863/TTr – BTĐKT ngày 23 tháng 6 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 10 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

– Bộ Công Thương;

– Ban Thi đua – Khen thưởng TW;

– VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;

– TTĐT;

– Lưu: Văn thư, TCCV (3b). 10

 

KT.THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

 DANH SÁCH PHONG TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 859/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)

 

1. Ông Phùng Đình Thực, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

2. Ông Đỗ Văn Hậu, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

3. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

4. Ông Lê Văn Trương, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

5. Ông Nguyễn Mạnh Huyền, Giám đốc Công ty Dầu khí Bạch Đằng thuộc Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

6. Ông Từ Thành Nghĩa, Giám đốc Xí nghiệp khai thác các công trình khí thuộc Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Việt Xô,Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

7. Ông Dương Văn Thắng, Giám đốc Xí nghiệp Địa Vật lý giếng khoan, Xí nghiệp Liên doanh VietSovpetro, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

8. Ông Đặng Minh Sơn, Chánh Văn phòng Công Ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế biến và kinh doanh các sản phẩm dầu mỏ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

9. Ông Đỗ Đăng Hiếu, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam;

10. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch công đoàn Công Thương Việt Nam.

 

Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.