Quyết định số 852/2008/QĐ-TTg ngày 04/07/2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái (Tờ trình số 426/TTr-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 658/TTr-BTĐKT ngày 16 tháng 5 năm 2008),

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 12 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

– UBND tỉnh Yên Bái;

– Ban Thi đua – Khen thưởng TW;

– BTCN VPCP;

– TTĐT;

– Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Mai (10b).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

 

 


DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 852/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)

________________

 

1. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Văn Chấn , tỉnh Yên Bái;

2. Ông Hoàng Việt Hưng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái;

3. Ông Trần Hữu Sính, Trưởng phòng Phòng Hạ tầng kinh tế, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái;

4. Ông Phạm Minh Chiến, Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái;

5. Ông Đỗ Quang Vin, Trưởng phòng Phòng Hành chính – Tổ chức, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái;

6. Ông Nguyễn Tiến Chung, Trưởng phòng Phòng Khoa học – thông tin – Tư liệu, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái;

7. Bà Lục Thị Nhung, Phó Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu – Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái;

8. Bà Hà Thị Minh Lý, Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu – Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái;

9. Bà Phạm Thị Tuyết Nga, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Yên Bái;

10. Ông Dương Quốc Tiến, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ, tỉnh Yên Bái;

11. Ông Triệu Đức Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái;

12. Ông Hoàng Xuân Nguyên, Bí thư huyện ủy Yên Bình, tỉnh Yên Bái;

13. Ông Phạm Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch, tỉnh Yên Bái./.

 

Tags: , ,

Comments are closed.