Quyết định số 85/2008/QĐ-BTC Của Bộ Tài chính ngày 06 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 85/2008/QĐ-BTC NGÀY 6 THÁNG 10 NĂM 2008

VỀ VIỆC TẠM ỨNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO HOẠT ĐỘNG

KINH DOANH XĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH

XĂNG DẦU ĐẦU MỐI


BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH


Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06/4/2007 của Chính phủ quy đinh về kinh doanh xăng đầu;
Căn cứ văn bản số 253/TB-VPCP ngày 15/9/2008 của Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng về điều hành kinh doanh xăng, dầu trong thời gian tới;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Tạm ứng từ ngân sách nhà nước cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tương ứng với số lỗ kinh doanh xăng đến ngày 21/7/2008 do thực hiện chính sách bình ổn giá của Nhà nước (bao gồm cả số lỗ của năm 2007 nếu có). Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối có trách nhiệm nhận nợ và hoàn trả ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 3 Quyết đinh này.
Điều 2. Hàng tháng, kể từ tháng 10 năm 2008, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được phép trích từ lợi nhuận trước thuế khoảng 1.000 đồng/lít trên số lượng xăng tiêu thụ để trả nợ cho ngân sách nhà nước.
Điều 3. Căn cứ vào số liệu quyết toán của tình hình lỗ kinh doanh mặt hàng xăng và mức trích theo quy định tại Điều 2 nêu trên, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối báo cáo Bộ Tài chính xem xét quyết định thời gian trích và trả nợ ngân sách nhà nước; đồng thời các doanh nghiệp ký biên bản nhận nợ với Bộ Tài chính (theo mẫu kèm theo Quyết định này).
Điều 4. Để đảm bảo giữ mặt bằng giá kinh doanh mặt hàng xăng đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, Bộ Tài chính quy định thời hạn trích tạo nguồn trả nợ ngân sách nhà nước. Thời hạn này được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp.
Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối có khả năng hoàn trả nợ ngân sách nhà nước sớm hơn thì vẫn duy trì việc trích tạo nguồn cho đến hết thời hạn Bộ Tài chính quy định.
Trường hợp hết thời hạn do Bộ Tài chính quy định, nếu nguồn trích để hoàn trả nợ ngân sách nhà nước không đủ thì các doanh nghiệp sử đụng nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn trả nợ.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.
Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Tổng Giám đốc (Giám đốc) các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

        ………….. ngày ……..tháng ……năm 2008

GIẤY NHẬN NỢ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC


Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………………………………….
Trụ sở:……………………………………………………………………………………………………………….
Điện thoại liên lạc:……………………………………..Số Fax:…………………………………………….
Tài khoản Ngân hàng giao dịch:……………………………………………………………………………
Căn cứ Quyết định số 85/2008/QĐ-BTC ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tạm ứng từ Ngân sách Nhà nước cho hoạt động kinh doanh xăng đối với các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu, Tổng Công ty (Công ty) …………………………………………… cam kết và đề nghị Bộ Tài chính như sau:
1. Số tiền lỗ kinh doanh xăng đến ngày 21/7/2008 của Tổng công ty (Công ty): …………………………………………………là……………………………………đồng (bằng chữ…………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………..)
2. Doanh nghiệp nhận nợ số tiền tạm ứng của ngân sách nhà nước là: ……………… đồng (bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………………………..) để khắc phục khó khăn trong hoạt động kinh doanh mặt hàng xăng theo Thông báo số ngày 253/TB-VPCP ngày 15/9/2008 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng về điều hành kinh doanh xăng dầu trong thời gian tới .
3. Hàng tháng, căn cứ vào lượng xăng tiêu thụ thực tế, doanh nghiệp cam kết trích……..đồng/lít xăng trong thời hạn………tháng (áp dụng chung cho tất cả các doanh nghiệp kế từ tháng 10/2008) từ lợi nhuận trước thuế đề trả nợ ngân sách nhà nước. Hết thời hạn trên nếu nguồn trích chưa đủ đề trả nợ, doanh nghiệp cam kết sử dụng nguồn vốn hợp pháp khác để trang trải.
4. Doanh nghiệp cam kết hoàn trả ngân sách nhà nước đủ số tiền nêu trên trong thời hạn ……… tháng nhưng không muộn hơn ngày……………….
5. Sau 01 tháng kể từ ngày nhận được tiền tạm ứng, doanh nghiệp bắt đầu thực hiện hoàn trả ngân sách nhà nước mỗi tháng 01 lần.
Số tiền hoàn trả mỗi lần được tính trên cơ sở mức trích tại điểm 3 cho lượng xăng tiêu thụ thực tế hàng tháng và hoàn trả hết số tiền nợ ngân sách nhà nước vào thời điểm kết thúc tại điểm 4 nêu trên.
6. Doanh nghiệp hoàn trả ngân sách nhà nước vào tài khoản số:……………………………. tại kho bạc nhà nước………………………………………………………………………………………………………
Sau mỗi lần hoàn trả, doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp) bằng văn bản lượng xăng tiêu thụ tương ứng với số tiền phải hoàn trả theo quy định trong tháng và bản sao giấy nộp tiền để theo dõi, kiểm tra, giám sát.
7. Trường hợp chậm trả, doanh nghiệp sẽ phải chịu mức lãi suất bằng 200% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm cùng kỳ cho số tiền chậm trả và phải chịu các hình thức xử phạt khác theo quy định của Pháp luật.
8. Doanh nghiệp cam kết chấp hành đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác của số liệu báo cáo; hướng dẫn của Bộ Tài chính liên quan việc tạm ứng, nhận nợ và trả nợ ngân sách nhà nước; đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh mọi sự kiểm tra và giám sát của các cơ quan chức năng nhà nước ./.

Tags: , , ,

Comments are closed.