Quyết định số 849/2008/QĐ-TTg ngày 04/07/2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

___________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang (Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 712/TTr-BTĐKT ngày 13 tháng 6 năm 2008),

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 12 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :

– UBND tỉnh Hà Giang;

– Ban Thi đua – Khen thưởng TW;

– BTCN VPCP;

– TTĐT;

– Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Mai (10b)

KT.THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

( Ban hành kèm theo quyết định số 849/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)

_________________________________

 

1. Ông Nguyễn Huy Nạp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Giang;

2. Ông Nguyễn Văn Thiện, Trưởng ban Ban Tổ chức Huyện ủy Đồng Văn, tỉnh Hà Giang;

3. Ông Mai Tiến Hùng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hà Giang;

4. Ông Vàng Seo Cón, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Giang;

5. Ông Ngô Xuân Trí, Chánh Văn phòng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Giang;

6. Ông Nguyễn Đình Điểm, Trưởng phòng Phòng Hành chính Tổng hợp, Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang;

7. Bà Vương Tố Nga, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức Hành chính Văn phòng Tỉnh ủy Hà Giang;

8. Bà Phạm Thị Phúc, Trưởng phòng Phòng Giá – Công sản, Sở Tài chính tỉnh Hà Giang;

9. Ông Đỗ Viết Hợp, Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ Kinh tế, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang;

10. Ông Hoàng Xuân Dư, Trưởng phòng Phòng Văn hóa xã hội, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang;

11. Ông Vũ Minh Cương, Trưởng phòng Phòng Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang;

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

12. Ông Vừ Sé Cơ, xóm Ma Xí B, xã Ma Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang,

Đã có nhiều thành tích trong sản xuất, kinh doanh từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

 

Tags: , , , , ,

Comments are closed.