Quyết định số 846/2008/QĐ-TTg ngày 04/07/2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ công an (Tờ trình số 76/BCA(X15) ngày 05 tháng 6 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 850/TTr-BTĐKT ngày 20 tháng 6 năm 2008).

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 cá nhân thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

– Bộ Công an;

– Ban Thi đua – Khen thưởng TW;

– VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;

– TTĐT;

– Lưu: Văn thư, TCCV (3b). 10

 KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

 


 

DANH SÁCH TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 846/QĐ-TTg,

ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)

  1. Thiếu tá Lương Văn Khình, Đội trưởng, Phòng Bảo vệ chính trị I, Công an tỉnh Lạng Sơn;

  2. Trung tá Nông Văn Lực, Đội trưởng, Phòng Bảo vệ chính trị I, Công an tỉnh Lạng Sơn;

  3. Đại úy Ngô Đức Lâm, Đội phó, Phòng Bảo vệ chính trị I, Công an tỉnh Lạng Sơn;

  4. Thượng tá Hoàng Minh Huấn, Trưởng phòng, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II, Công an tỉnh Lạng Sơn;

  5. Thượng tá Nguyễn Văn Long, Phó Trưởng phòng, Phòng Trinh sát ngoại tuyến, Công an tỉnh Lạng Sơn.

________________

 

Tags: , , ,

Comments are closed.