Quyết định số 845/2008/QĐ-TTg Ngày 04/07/2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

___________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Tờ trình số 1023/BHXH-TĐKT ngày 21 tháng 4 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 861/TTr-BTĐKT ngày 23 tháng 6 năm 2008),

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 17 tập thể và 10 cá nhân thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

– Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

– Ban Thi đua – Khen thưởng TW;

– VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;

– TTĐT;

– Lưu: Văn thư, TCCV (3b).

KT.THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 845/QĐ-TTg, ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)

Tập thể:

1. Báo Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

2. Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

3. Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Lăk, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

4. Phòng Quản lý Tài chính thuộc Ban Kế hoạch Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

5. Phòng Chế độ chính sách thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

6. Phòng Kế hoạch Tài chính thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

7. Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Dương thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

8. Bảo hiểm xã hội quận Ngô Quyền thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

9. Bảo hiểm xã hội huyện Yên Thành thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

10. Bảo hiểm xã hội huyện Phổ Yên thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

11. Bảo hiểm xã hội thành phố Hạ Long thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

12. Bảo hiểm xã hội thành phố Lạng Sơn thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

13. Bảo hiểm xã hội huyện Lệ Thủy thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

14. Bảo hiểm xã hội huyện Thuận An thuộc  Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

15. Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Gạo thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

16. Bảo hiểm xã hội thị xã Vĩnh Long thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

17. Bảo hiểm xã hội thành phố Tuy Hòa thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2005 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc.

Cá nhân:

1. Ông Đoàn Bách, Phó trưởng ban Ban Chi bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

2. Ông Nguyễn Minh Hải, Phó trưởng ban Ban Chế độ chính sách, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

3. Bà Huỳnh Thị Bạch Yến, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

4. Ông Nguyễn Chí Tuyến, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

5. Bà Dương Thị Hảo, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

6. Ông Nguyễn Trọng Nam, Trưởng phòng, Phòng Thu bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

7. Ông Nguyễn Đình Vân, Phó trưởng phòng, Phòng Công nghệ thông tin, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

8. Ông Nguyễn Quang Sáng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Nam Sách thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

9. Ông Nguyễn Văn Lợi, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Phổ Yên, thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

10. Bà Phạm Thị Ngọc Anh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thị xã Vĩnh Long thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc./.

 

Tags: , , ,

Comments are closed.