Quyết định số 844/2008/QĐ-TTg ngày 04/07/2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều về Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (Tờ trình số 2950/TTr-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 865/TTr – BTĐKT ngày 23 tháng 6 năm 2008),

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 tập thể và 16 cá nhân thuộc tỉnh Lâm Đồng (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

– UBND tỉnh Lâm Đồng;

– Ban Thi đua – Khen thưởng TW;

– VPCP: BTCN; TTĐT;

– Lưu: Văn thư, TCCV (3), H 10

 

KT.THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

 

 

DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)

 

    I. Tập thể:

1. Nhà máy Rượu vang Đà Lạt thuộc Công ty cổ phẩn Thực phẩm, tỉnh Lâm Đồng;

2. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng;

3. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lâm Hà,  tỉnh Lâm Đồng;

4. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻh,  tỉnh Lâm Đồng.

 Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2005 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

    II. Cá nhân:

1. Bà Phùng Thị Hiền, Phó Giám đốc Sở Tài chính,  tỉnh Lâm Đồng;

2. Bà Nguyễn Thị Lan, Trưởng phòng Phòng Đoàn thể – Chính quyền thuộc Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng.

3. Ông Cao Xuân Khản, Giám đốc Trung tâm khuyến công,  tỉnh Lâm Đồng;

4. Bà Hoàng Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân  tỉnh Lâm Đồng;

5. Ông Đặng Đình Mùi, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân  tỉnh Lâm Đồng;

6. Ông Phan Xuân Khanh, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị  tỉnh Lâm Đồng;

7. Ông Phạm Ngọc Thưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng; 

8. Ông Đàm Xuân Đêu, Phó Chủ tịch  thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  tỉnh Lâm Đồng;

9. Bà Trương Thị Hường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng;

10. Ông Phạm Văn Anh, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm tỉnh Lâm Đồng;

11. Ông Võ Thanh Hải, Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính – Tổ chức thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng;

12. Ông Trần Thanh Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng;

13. Ông Nguyễn Xuân Lợi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng;

14. Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng;

15. Ông Đỗ Phú Quới, Bí thư Huyện ủy huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng;

16. Ông Nguyễn Tiến Quỳ, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng, tỉnh Lâm Đồng.

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

 

Tags: , , , , ,

Comments are closed.