Quyết định số 843/2008 /QĐ-TTg ngày 04/07/2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Kỷ niệm chương cho người hoạt động cách mạng,

hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

_________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (Tờ trình số 2893/TT-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 910/TTr-BTĐKT ngày 27 tháng 6 năm 2008).

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Tặng Kỷ niệm chương cho 16 cá nhân hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày thuộc tỉnh Lâm Đồng (có danh sách kèm theo), đã nêu cao tinh thần kiên trung, bất khuất, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

– UBND tỉnh Lâm Đồng;

– Ban Thi đua – Khen thưởng TW;

– VPCP: BTCN;

– TTĐT;

– Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Hùng (10b).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG CHO NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG, HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ ĐỊCH BẮT TÙ, ĐÀY

(Ban hành kèm theo Quyết định số 843/QĐ-TTg, ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHÍNH QUÁN

TRÚ QUÁN

1 Bà Nguyễn Thị Tám Xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xã Phù Mỹ, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.
2 Ông Tạ Sang Xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh  Quảng Ngãi. Xã Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.
3 Ông Võ Ngọc Liên Xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Phường 2, thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
4 Bà Cao Thị Thu Xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Xã Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.
5 Ông Phạm Xuân Viên Xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Phường 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
6 Ông Kiều Nam (Hải) Xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
7 Ông Cao Hòa Xã Nhơn Thành, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
8 Bà Lê Thị Thiết Xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
9 Bà Ông Thị Thu Hà Xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam. Xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.
10 Bà Đoàn Thị Bé Xã Liên Bản, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.
11 Bà Trần Thị Tám Xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
12 Ông Nguyễn Đức Dinh Xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
13 Ông Lê Hoàng Dũng Xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Phường 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
14 Ông Vũ Xuân Phúc Phường Thọ Xương, thị xã Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
15 Bà Lê Thị Ba Xã Thanh Quýt, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
16 Bà Trần Thị Nhỏ Xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Phường 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

 

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.