Quyết định số 842/2008/QĐ-TTg ngày 04/07/2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ

_________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều  của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau (Tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 866/TTr-BTĐKT ngày 23 tháng 6 năm 2008).

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 03 tập thể (có danh sách kèm theo), đã hoàn  thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua lao động sản xuất và công tác năm 2007 của tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

– UBND tỉnh Cà Mau;

– Ban Thi đua – Khen thưởng TW;

– VPCP: BTCN; TTĐT;

– Lưu: VT, TCCV (3), H 10

 KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH TẬP THỂ ĐƯỢC TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 842/QĐ-TTg, ngày 04 tháng 7 năm 2008

của Thủ tướng Chính phủ)

____________

  1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau;

  2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau;

  3. Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Cà Mau.

______________________

 

Tags: , , ,

Comments are closed.