Quyết định số 84/2008/QĐ-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2008

 

BỘ TÀI CHÍNH

________________

Số: 84/2008/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 10  năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng

sắt thép không hợp kim của Biểu thuế xuất khẩu

——————————

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/09/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;

Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu là 5% (năm phần trăm) đối với mặt hàng sắt, thép thuộc phân nhóm 7204.50.00.00 và thuộc các nhóm 7206 và 7207 tại Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày  07  tháng 10 năm 2008.

Điều 2. Bãi bỏ Quyết định số 81/2008/QĐ-BTC ngày 22/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

 

Nơi nhận:

– Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;

– VP TW và các Ban của Đảng;

– VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;

– Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– Công báo;

– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;

– UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Kiểm toán Nhà nước;

– Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;

– Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;

– Website Chính phủ;

– Website Bộ Tài chính;

– Lưu: VT, CST.

KT.  BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Nghiệp

 

Tags: , ,

Comments are closed.