Quyết định số 839/2008/QĐ-TTg ngày 03/-7/2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (Tờ trình số 47/TTr-BXD ngày 13 tháng 6 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 913/TTr-BTĐKT ngày 27 tháng 6 năm 2008).

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 7 cá nhân thuộc Bộ Xây dựng (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

– Bộ Xây dựng;

– Ban Thi đua – Khen thưởng TW;

– VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;

– TTĐT;

– Lưu: Văn thư, TCCV (3b). 10

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

 

 


DANH SÁCH TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

    (Ban hành kèm theo Quyết định số 839/QĐ-TTg, ngày 03 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)

Tập thể:

1. Phòng Tài chính Kế toán, Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Bộ Xây dựng;

2. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1, Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Bộ Xây dựng;

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2005 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Cá nhân:

1. Ông Ngô Doãn, Trưởng ban Ban Kiểm soát, Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Bộ Xây dựng;

2. Ông Nguyễn Xuân Luận, Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2, Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Bộ Xây dựng;

3. Ông Đỗ Hoài Đông, Trưởng phòng Phòng Đầu tư, Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Bộ Xây dựng;

4. Ông Phùng Văn Yên, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị thuộc Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Bộ Xây dựng;

5. Ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2, Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Bộ Xây dựng;

6. Ông Trần Đình Vọng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3, Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Bộ Xây dựng;

7. Ông Lê Quang Hiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4, Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Bộ Xây dựng;

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

 

Tags: , ,

Comments are closed.