Quyết định số 83/QĐ-TTg ngày 16/01/2009

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________

Số: 83/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________________________

Hà Nội, ngày  16  tháng  01  năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ

cho Trường Đại học Duy Tân

_____

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 11873/ BGDĐT-GDĐH ngày 30 tháng 12 năm 2008 về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ cho Trường Đại học Duy Tân,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ cho Trường Đại học Duy Tân.

Điều 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định các chuyên ngành đào tạo cụ thể cho Trường Đại học Duy Tân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

– Ban Bí Thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,  cơ quan thuộc Chính phủ;

– VPBCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

– HĐND, UBND các tỉnh,  thành phố trực thuộc Trung ương;

– Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;

– Văn phòng Quốc hội;

– Tòa án nhân dân tối cao;

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

– Kiểm toán Nhà nước;

– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

– Ngân hàng Chính sách xã hội;

– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

– Trường Đại học Duy Tân;

– VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT

  các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc, Công báo;

Lưu : VT, KGVX (5).M

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Thiện Nhân

Tags: , , , , ,

Comments are closed.