Quyết định số 78/2008/QĐ-BTC ngày 16/09/2008

QUYẾT ĐỊNH

Về giảm giá bán dầu điêden và cơ chế điều hành kinh doanh xăng dầu

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06/4/2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ văn bản số 253/TB-VPCP ngày 15/9/2008 của Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng về điều hành kinh doanh xăng, dầu trong thời gian tới;

Sau khi thống nhất với Bộ Công Thương;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Giá bán lẻ (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) của một số chủng loại dầu điêden chuẩn ở nhiệt độ thực tế tại địa bàn gần cảng nhập khẩu (vùng 1) được quy định thống nhất trong cả nước như sau:

 

Chủng loại

Giá bán lẻ

(đồng/lít)

– Điêden 0,25S

– Điêden 0,05S

 

15.450

15.500

 

– Mức giá bán lẻ các chủng loại điêden trên đây áp dụng cho các hộ mua điêden tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Giá bán điêden cho các hộ tiêu dùng khác (không mua tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu) được xác định theo nguyên tắc thấp hơn giá bán lẻ và cao hơn giá bán giao cho Tổng đại lý, đại lý. Đối với giá dầu điêden giao cho tổng đại lý, đại lý bằng giá bán lẻ trừ mức thù lao đại lý được Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) quy định tại Quyết định số 0676/2004/QĐ-BTM ngày 31/5/2004.

– Giá bán dầu đieden đối với các địa bàn xa cảng nhập khẩu (vùng 2) không vượt quá 2% giá bán tại vùng 1. Các địa bàn thuộc vùng 1, vùng 2 thực hiện theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) tại Quyết định số 0674/2004/QĐ-BTM ngày 31/5/2004.

– Giá các loại dầu điêden khác với các chủng loại dầu quy định trên đây do các thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu hoặc thương nhân sản xuất, chế biến xăng dầu quy định căn cứ vào giá bán thực tế của các loại dầu chuẩn trên đây ở cùng thị trường và chênh lệch chất lượng so với các loại dầu nêu trên.

– Địa điểm bán hàng:

+ Bán buôn: hàng được giao tại kho trung tâm tỉnh, thành phố trên phương tiện bên mua;

+ Bán lẻ: hàng được bán tại cây xăng và cửa hàng bán lẻ ở các tỉnh, thành phố trên phương tiện bên mua.

Điều 2. Về cơ chế điều hành kinh doanh xăng dầu:

a. Kể từ sau 11 giờ ngày 16/9/2008 giá bán dầu điêden do thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất, chế biến xăng dầu quyết định thực hiện theo cơ chế giá thị trường quy định tại Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06/4/2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và quy định của Bộ Tài chính về cơ chế quản lý, điều hành giá bán xăng, dầu.

b. Giá bán xăng, dầu hỏa, ma dút do thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất, chế biến xăng dầu tiếp tục quyết định theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 57/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính về giá bán xăng và các loại dầu.

Điều 3. Trách nhiệm của các đơn vị sản xuất, kinh doanh và các tổ chức có liên quan:

a. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phải chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: tiếp tục có các giải pháp thực hiện tiết kiệm chi phí, nhất là chi phí xăng, dầu nhằm hạ giá thành sản phẩm. Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu hoặc thương nhân sản xuất, chế biến xăng dầu phải tiếp tục tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp.

b. Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu hoặc thương nhân sản xuất, chế biến xăng dầu thực hiện kiểm kê theo quy định hiện hành đối với hệ thống phân phối xăng dầu của đơn vị mình trước khi điều chỉnh giá bán, đảm bảo hoạt động kinh doanh thông suốt và không để xảy ra tiêu cực.

c. Các thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu hoặc thương nhân sản xuất, chế biến xăng dầu phải liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật về  hành vi vi phạm về giá bán và hành vi gian lận thương mại trong kinh doanh các loại xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp mình.

d. Các thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu hoặc thương nhân sản xuất, chế biến xăng dầu khác có trách nhiệm nhập khẩu xăng, dầu theo đúng tiến độ, thực hiện dự trữ lưu thông theo quy định để đảm bảo đủ nguồn xăng, dầu cung ứng cho nhu cầu thị trường trong nước trong mọi tình huống.

đ. Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Sở Công thương, Chi cục Quản lý thị trường có trách nhiệm kiểm tra thực hiện giá bán các loại xăng dầu tại địa phương mình, gắn việc kiểm tra giá bán với kiểm tra bảo đảm chất lượng và đơn vị đo lường hàng hóa tương ứng với giá bán, kịp thời phát hiện những sai phạm và xử lý trong phạm vi quyền hạn của mình theo quy định hiện hành hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 11 giờ ngày 16   tháng 9 năm 2008 và thay thế mức giá bán lẻ dầu đieden tại Quyết định số QĐ 57/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 về giá bán xăng và các loại dầu. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý giá, thủ trưởng các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Văn phòng TW, 

– Văn phòng Chủ tịch nước,

– Văn phòng Quốc hội,

– Văn phòng Chính phủ (2 bản – 1 bản đăng công báo),

– Ban Kinh tế TW Đảng,

– Tổng Liên đoàn Lao động VN,

– Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc VN,  

– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,     

– Các Bộ:Công thương, KHĐT, GTVT, NN & PTNT,

– Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, 

– Cục Quản lý thị trường,    

– Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối,

– Các đơn vị thuộc BTC,

– Lưu: VT, Cục QLG

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Văn Ninh

 

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.