Quyết định số 7310/QĐ-BGDĐT ngày 30/10/2008

Quyết định số 7310/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 30 tháng 10 năm 2008 Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Website Bộ Giáo dục và Đào tạo. QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Website Bộ Giáo dục và Đào tạo


BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Căn cứ Luật Công nghệ thông tin của Quốc hội, số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;
Căn cứ Quyết định số 250/2005/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,

  QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức và hoạt động của Website Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 1757/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/4/2006.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

– Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

– Bộ TT và TT (để phối hợp);

– Các đơn vị, dự án thuộc Bộ (để thực hiện);

– Cổng thông tin Chính phủ (để phối hợp);

– Website Bộ;

– Lưu: VT, Cục CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ  TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Trần Văn Nhung

 

Tags: , ,

Comments are closed.