Quyết định số 72 /2008/QĐ-BTC ngày 03/09/2008

 

BỘ TÀI CHÍNH

________________

Số: 72/2008/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 9  năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

về dự trữ quốc gia đối với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ”

——————–

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau sáu tháng, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc quản lý, nhập, xuất và bảo quản nhà bạt cứu sinh loại nhẹ dự trữ quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan

 thuộc Chính phủ;

– Các cơ quan Trung ương của các

 đoàn thể;

– Viện KSNDTC;

– Tòa án NDTC;

– Kiểm toán NN;

– Công báo;

– Cục KTVB (Bộ Tư pháp);

– Các DTQG khu vực;

– Các đơn vị thuộc Bộ;

– Website Chính phủ;

– Website Bộ TC;

– Lưu: VT, Cục DTQG.

KT.  BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Phạm Sỹ Danh

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.