Quyết định số 70/2009/QĐ-UBND ngày 19/06/2009

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
——-

Số: 70/2009/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động

của nhân viên bảo vệ thực vật tại các xã, phường, thị trấn

nơi có sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

—————————

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch Thực vật ngày 25/7/2001;

Căn cứ Thông tư số 04/2009/TT-BNN ngày 21/01/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên chuyên môn, kỹ thuật ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công tác trên địa bàn cấp xã;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định mức phụ cấp đối với một số cán bộ chuyên ngành xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Liên ngành: Nội vụ – Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 74/TTLN-NV-NN&PTNT ngày 21/4/2009 về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động đối với Nhân viên bảo vệ thực vật tại các xã, phường, thị trấn nơi có sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về tổ chức và hoạt động của nhân viên bảo vệ thực vật tại các xã, phường, thị trấn nơi có sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 55/1999/QĐ-UB ngày 13/7/1999 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành bản: Quy định tổ chức “mạng lưới” bảo vệ thực vật (BVTV) cơ sở tại các xã ngoại thành Hà Nội.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc; các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Bộ Nông nghiệp và PTNT (để báo cáo);
– TT Thành ủy, TT HĐND TP (để báo cáo);
– Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
– Các đ/c PCT UBND TP;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
– Website Chính phủ, Trung tâm Công báo;
– Chi cục Bảo vệ thực vật  Hà Nội (để thực hiện);
– VPUB: các PVP, NN (Túy, Hùng), KT, TH;
– Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

Trịnh Duy Hùng

 

Tags: , , ,

Comments are closed.