Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bắc Giang ban hành ngày 30/07/2008 QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước

đối với  các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

––––––––––––––––––

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 5 năm 2005;

Căn cứ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Xét đề nghị của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 74/TTr-KCN ngày 10 tháng 7 năm 2008,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 25/2005/QĐ-UB ngày 18 tháng 4 năm 2005 của UBND tỉnh Bắc Giang.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang và các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);

– Bộ Tư pháp (b/c);

– VP Chính phủ, Website Chính phủ;

– TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh (b/c);

– Các thành viên UBND tỉnh;

– Các Ban của Đảng, Báo Bắc Giang, VP Tỉnh uỷ;

– Uỷ ban MTTQ, các Đoàn thể Nhân dân          

– Các Ban HĐND tỉnh, VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

– VPUBND tỉnh: LĐVP, các Phòng CV;

– Lưu : VT, CN, TKCT, Công báo.

 

TM. UBND TỈNH

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Linh

Tags: , ,

Comments are closed.