Quyết định số 60/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 25/07/2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành các quy chế mẫu về quản lý học viên tại

Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội

_______

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các quy chế mẫu về quản lý học viên tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội, bao gồm:

1. Quy chế mẫu về quản lý học viên tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội;

2. Quy chế mẫu về hoạt động thăm, gặp giữa gia đình học viên và học viên, cán bộ tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội;

3. Quy chế mẫu về việc khen thưởng, kỷ luật đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội;

4. Quy chế mẫu về tổ chức, hoạt động của Tổ tự quản học viên tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội.

Điều 2. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội ban hành các Quy chế về quản lý học viên tại Trung tâm phù hợp với quy định của pháp luật về chữa trị, cai nghiện và các quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Cục trưởng Cục phòng, chống tệ nạn xã hội, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ t­ướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

– Văn phòng Quốc hội và các Uỷ ban của Quốc hội;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Văn phòng Chính phủ;

– Toà án nhân dân tối cao;

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– Cơ quan Trung ương các đoàn thể;

– HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố

trực thuộc TW;

– Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;

– Công báo;

– Website Chính phủ; Website Bộ LĐTBXH;

– Như Điều 4;

– Lưu: VT, CPCTNXH (10b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Lê Bạch Hồng

Tags: , ,

Comments are closed.