Quyết định số 596/QĐ-BTC ngày 26/03/2009

 

BỘ TÀI CHÍNH

________________

Số: 596/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 03  năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đính chính Thông tư số 131/2008/TT-BTC

ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính

______________________________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/06/2008;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Đính chính mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% nhóm 52.01, 52.02 và 52.03 trong Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009. Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

– Văn phòng Quốc Hội;

n phòng Chủ tịch nước;

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

– Toà án nhân dân tối cao;

– Kiểm toán Nhà nước;

– Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

– UBND, Cục Thuế, Cục Hải quan, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

– Công báo;

Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư Pháp);

– Website Chính Phủ; Website Bộ Tài chính;

– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

– Lưu:  VT; Vụ CST (CST2).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.