Quyết định số 57/2008/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2008

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 178/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Báo điện tử VietNamNet về Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Tổng biên tập Báo điện tử VietNamNet và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

Báo điện tử VietNamNet là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; góp phần giáo dục, nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của người Việt Nam; đồng thời là một kênh thông tin quan trọng cung cấp thông tin trung thực về các hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tên giao dịch: Báo VietNamNet  

Tên giao dịch tiếng Anh: VietNamNet

Báo điện tử VietNamNet là đơn vị sự nghiệp có thu, hoạt động theo Luật Báo chí và các quy định khác có liên quan, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, thực hiện cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Báo điện tử VietNamNet (sau đây gọi tắt là Báo) có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ đã được quy định trong giấy phép hoạt động; Xây dựng, trình Bộ trưởng quy hoạch, kế hoạch phát triển và các hoạt động khác của Báo theo quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2. Thông tin kịp thời, chính xác về tình hình thời sự chính trị, kinh tế – xã hội, văn hóa, giáo dục, thể thao, giải trí, khoa học – công nghệ trong nước và thế giới; Thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo đúng tôn chỉ mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật về báo chí;

3. Đưa ra các hiện trạng và giải pháp nhằm định hướng dư luận xã hội qua hệ thống các tin bài của Báo; đăng tải các ý kiến trao đổi với bạn đọc, thực hiện quyền tự do ngôn luận, nâng cao dân trí theo quy định của Luật Báo chí và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

4. Tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành Báo điện tử VietNamNet, kênh truyền hình VietNamNet TV, Tạp chí e-CHIP theo đúng các quy định trong giấy phép được cấp và các quy định của pháp luật về báo chí; xuất bản các ấn phẩm phụ của Báo (khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép);

5. Được chủ động tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ có liên quan để tạo thêm nguồn thu theo quy định của pháp luật, bao gồm:

– Sản xuất, kinh doanh dịch vụ cung cấp các tiện ích và nội dung trên mạng thông tin di động, internet;

– Dịch vụ quảng cáo, nghiên cứu thị trường, marketing, quan hệ công chúng (PR);

– Dịch vụ phát hành xuất bản phẩm (sách, báo, tạp chí định kỳ);

– Dịch vụ đào tạo;

– Các dịch vụ khác có liên quan phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Báo theo quy định của pháp luật.

6. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên, nhân viên kỹ thuật và các chức danh chuyên môn, nghiệp vụ khác của Báo nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;

7. Tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm trong lĩnh vực truyền thông theo quy định của pháp luật;

8. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản và phân cấp của Bộ trưởng;

9. Được liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước để tổ chức hoạt động dịch vụ khác nhằm tạo thêm nguồn thu, bảo toàn và phát triển các nguồn lực được giao, đáp ứng nhu cầu của xã hội, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Báo, báo cáo xin ý kiến Bộ Thông tin và Truyền thông trước khi triển khai thực hiện;  

10.  Thực hiện cơ chế quản lý tài chính, tài sản đối với đơn vị sự nghiệp có thu; Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động và hồ sơ, tài liệu theo qui định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng;

11.  Quyết định cử cán bộ, viên chức, nhân viên của đơn vị đi công tác, học tập ở nước ngoài để nâng cao trình độ chuyên môn theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng;

12.  Thực hiện các quyền và hưởng các lợi ích khác đối với vốn và tài sản của Báo theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo

Báo điện tử VietNamNet có Tổng biên tập, các Phó Tổng biên tập:

   Tổng biên tập quản lý, điều hành Báo, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về mọi mặt hoạt động của Báo trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Quyết định này;

   Các Phó Tổng biên tập giúp Tổng biên tập và chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập về nhiệm vụ được phân công.

2.     Tổ chức bộ máy:

Cơ cấu tổ chức của Báo điện tử VietNamNet bao gồm:

2.1. Các phòng chức năng:

a. Phòng Tổ chức – Hành chính

b. Phòng Tài chính – Kế toán

c. Phòng Kỹ thuật  Điều hành

d. Phòng Kinh doanh – Quảng cáo

2.2. Các đơn vị chuyên môn:

a. Ban Biên tập

b. Ban Thư ký tòa soạn

c. Trung tâm VietNamNet News

d. Trung tâm VietNamNet TV

2.3. Các cơ quan đại diện, cơ quan thường trú:

a. Văn phòng đại diện tại Hồ Chí Minh

b. Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng

c. Văn phòng đại diện tại Nghệ An

d. Văn phòng đại diện tại Thừa Thiên – Huế

e. Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa

2.4. Các tổ chức trực thuộc:

a. Tạp chí e-CHIP

b. Trung tâm Truyền thông Giải trí

c. Trung tâm Truyền thông Di động

d. Trung tâm Đào tạo Truyền thông

Các cơ quan đại diện, cơ quan thường trú của Báo và các tổ chức trực thuộc có con dấu riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật.

Tổng biên tập quy định phương pháp hạch toán của các tổ chức trực thuộc theo quy định của pháp luật. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các đơn vị chuyên môn, cơ quan đại diện, cơ quan thường trú thuộc cơ cấu tổ chức của Báo do Tổng biên tập quyết định.

3. Biên chế

Biên chế của Báo do Tổng biên tập xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm (15) ngày kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng biên tập Báo điện tử VietNamNet, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

    Như điều 5;

    Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

    Ban Tuyên giáo TW;

    UBND, Công an: TP Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng;

    Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng ;

    Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

    Các doanh nghiệp Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, xuất bản;

– Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

– Website Chính phủ;

– Công báo;

    Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Doãn Hợp

Tags: 

Comments are closed.