Quyết định số 49/2008/QĐ-BTC ngày 08/07/2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2008/QĐ-BTC ngày 14/01/2008 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của các Ban, Văn phòng, Cơ quan đại diện và Thanh tra

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

______

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 63/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;

 Căn cứ Quyết định số 02/2008/QĐ-BTC ngày 14/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban, Văn phòng, Cơ quan đại diện và Thanh tra Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Bổ sung quy định tại mục 12, phần I, Quyết định số 02/2008/QĐ/ BTC ngày 14/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban, Văn phòng, Thanh tra Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước như sau:

Cơ quan đại diện Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

– Như Điều 2;

– Kiểm toán NN

– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ TP)

– Công báo; Website Chính phủ;

– Lưu: VT, TCCB(5b)

KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

 (Đã ký)

 

Nguyễn Công Nghiệp  

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.