Quyết định số 48/2008/QĐ-BTTTT ngày 29 /8/2008

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG SỐ 48/2008/QĐ-BTTTT

NGÀY 29 THÁNG 08 NĂM 2008 

BAN HÀNH 04 (BỐN) SỐ ĐẦU CỦA MÃ BƯU CHÍNH QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành bốn (04) số đầu của Mã bưu chính quốc gia chi tiết tới cấp quận/huyện để sử dụng cho hoạt động của mạng bưu chính công cộng và các dịch vụ thuộc lĩnh vực bưu chính trong phạm vi cả nước.
Điều 2. Trên cơ sở mã bốn (04) số do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành,  Tổng công ty Bưu chính Việt Nam chịu trách nhiệm xây dựng và hoàn thiện hai (02) số tiếp sau của Mã bưu chính Quốc gia và ban hành Mã Bưu chính Quốc gia đầy đủ sáu (06) số, chi tiết tới cấp cụm địa chỉ nhận.
Điều 3. Tổng công ty Bưu chính Việt Nam có trách nhiệm báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông ít nhất 30 ngày trước khi triển khai áp dụng Mã bưu chính quốc gia 6 số.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm (15) ngày kể từ ngày đăng Công báo.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam và người sử dụng có trách nhiệm phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết.
Điều 5. Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc các Sở Thông tin và Truyền thông, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực bưu chính và người sử dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
           

                                                                                                                   KT. BỘ TRƯỞNG
                                                                                                                    THỨ TRƯỞNG

                                                                                                                    Nguyễn Thành Hưng

 

Tags: , , , , ,

Comments are closed.