Quyết định số 4519/QĐ-UBND ngày 31/07/2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư,

đăng ký mã số thuế, đăng ký khắc dấu, xác nhận ưu đãi thuế theo cơ chế

“một cửa liên thông” tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận

_________

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2006 – 2010;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Chương trình hành động số 204/CTr-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2008 – 2010 của tỉnh Ninh Thuận;

Xét đề nghị của Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận tại Tờ trình số 170/TTr-BQLCKCN ngày 17 tháng 7 năm 2008 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 296/TTr-SNV ngày 23 tháng 7 năm 2008,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký mã số thuế, đăng ký khắc dấu, xác nhận ưu đãi thuế theo cơ chế “một cửa liên thông” tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Giao trách nhiệm:

1. Ban quản lý các khu công nghiệp phối hợp với Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung Quy định kèm theo Quyết định này chậm nhất là ngày 01 tháng 9 năm 2008.

2. Thủ trưởng các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp thực hiện Quy định kèm theo Quyết định này. Định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, năm, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 


CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Hoàng Thị Út Lan

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.