Quyết định số 433/QĐ-BTC ngày 04/03/2009

BỘ TÀI CHÍNH

________________

Số: 433/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 03  năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đính chính số hiệu Thông tư số 16/2008/TT-BTC

ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Tài chính

——————

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Đính chính số hiệu Thông tư số “16/2008/TT-BTC” ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25 tháng 6 năm 2007 thành số “16/2009/TT-BTC”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

– Văn phòng Quốc hội,  

– Văn phòng Chủ tịch nước,

– Văn phòng TW và các Ban của Đảng,

– Các Bộ, CQ ngang bộ, CQ thuộc CP,

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, 

– Toà án nhân dân tối cao,

– Kiểm toán Nhà nước,

– Cơ quan TW của các đoàn thể,

– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp),

– HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc TW,

– Sở TC, KBNN các tỉnh, thành phố,

– Các đơn vị trực thuộc Bộ TC,

– Công báo,

– Website Chính phủ,

– Website Bộ Tài chính

– Lưu: VT, Vụ TCNH.

TUQ. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Đức Chi

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.