Quyết định số 42/2008/QĐ-BTTTT ngày 08/07/2008

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà Xuất bản Bưu điện

______

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Nhà Xuất bản Bưu điện.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Vị trí, chức năng

Nhà Xuất bản Bưu điện là đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, có tôn chỉ mục đích phục vụ các đối tượng bạn đọc sử dụng các tri thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghiệp vụ, kinh tế và pháp luật về báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh truyền hình và cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông quốc gia (sau đây gọi tắt là thông tin và truyền thông); là nhà xuất bản chuyên ngành thực hiện chức năng xuất bản các xuất bản phẩm khác về thông tin và truyền thông.

Nhà Xuất bản Bưu điện là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Nhà Xuất bản Bưu điện có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Thực hiện xuất bản:

a. Sách, tài liệu chính trị, pháp luật, văn hóa – xã hội, văn học, nghệ thuật: các văn kiện của Đảng, văn bản quản lý, chính sách, pháp luật về thông tin và truyền thông; sách lịch sử truyền thống, văn học nghệ thuật về thông tin và truyền thông; sách phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại.

b. Sách khoa học – công nghệ, kinh tế: tài liệu khoa học, công nghệ, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật trong sản xuất, xây dựng các công trình; thể lệ thủ tục nghiệp vụ quản lý điều hành khai thác mạng lưới, kinh doanh dịch vụ, hướng dẫn sử dụng dịch vụ; sách giáo trình, sách tra cứu, tài liệu tham khảo dùng cho các hệ đào tạo, giới thiệu các công trình khoa học, các giải pháp mới trong và ngoài nước về thông tin và truyền thông.

c. Sách nghiệp vụ; danh bạ điện thoại, niên giám điện thoại và những trang vàng; các xuất bản phẩm khác có nội dung chuyên ngành về thông tin và truyền thông (lịch; băng, đĩa hình, âm thanh; bưu ảnh, bưu thiếp, …);

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch xuất bản; tổ chức biên soạn, biên tập, chế bản, in và phát hành sách, xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật;

3. Được hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong hoạt động xuất bản, in, phát hành theo quy định của pháp luật;

4. Được chủ động phát triển các hoạt động xuất bản, in, phát hành và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật; bảo toàn và phát triển các nguồn lực được giao;

5. Quản lý về tổ chức, cán bộ, viên chức, lao động, tài sản, hồ sơ tài liệu của Nhà Xuất bản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng;

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế

1. Lãnh đạo.

Nhà Xuất bản Bưu điện có Giám đốc, Phó Giám đốc, Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập.

Giám đốc quản lý Nhà Xuất bản và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về mọi mặt họat động của Nhà xuất bản theo quy định của Luật Xuất bản và tại Quyết định này.

Phó Giám đốc giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của Nhà Xuất bản và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được Giám đốc giao theo quy định của Luật Xuất bản.

2. Tổ chức bộ máy, biên chế.

– Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

– Phòng Tài chính – Kế toán

– Ban Biên tập sách Kỹ thuật

– Ban Biên tập sách Kinh tế – Xã hội

– Phòng Kinh doanh xuất bản phẩm

– Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh

– Chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các phòng, ban, chi nhánh do Giám đốc quy định.

Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh và chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật.

Biên chế của Nhà Xuất bản do Giám đốc Nhà Xuất bản xây dựng trình Bộ trưởng quyết định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm (15) ngày kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quyết định số 18/2005/QĐ-BBCVT ngày 12 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Nhà Xuất bản Bưu điện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

– Như Điều 5;

– Ban Tuyên giáo Trung ương;

– Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

– UBND, Ngân hàng, Kho bạc, Công an TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng;

– Các Sở Thông tin và Truyền thông;

– Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

– Website Chính phủ;

– Công báo;

– Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Lê Doãn Hợp

 

Tags: , , ,

Comments are closed.