Quyết định số 3762/QĐ-BNN-CN ngày 28/11/2008

 

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc quản lý chất Melamine trong chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản

 *************

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;
Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hóa ngày 24/12/1999;
Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 19/3/1996 của Chính phủ về việc quản lý thức thức ăn chăn nuôi và Thông tư số 08/NN-KNKL/TT ngày 17/9/1996 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn thi hành Nghị định số 15-CP;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Cục trưởng Cục Nuôi trồng thủy sản.

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Cấm nhập khẩu, sản xuất kinh doanh và sử dụng các loại nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản nhiễm Melamine. Mức chấp nhận được coi là không có Melamine đối với nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản là không lớn hơn 2,5mg/kg (≤ 2,5ppm).
Điều 2. Quy định các bước xác định chất Melamine trong nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản như sau:
Bước 1: Định tính bằng phương pháp ELISA hoặc HPLC – UV với giới hạn phát hiện < 2,5 ppm.
Bước 2: Định lượng khi có kết quả dương tính ở bước 1 bằng LC/MS hoặc GC/MS.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Cục trưởng Cục Nuôi trồng thủy sản, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ KHCN; Bộ Công thương; Bộ Y tế;
– UBND các tỉnh, TP. trực thuộc TW;
– Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
–  Website Bộ NN-PTNT;
– L¬¬ưu: VT, Cục CN, Cục NTTS.    KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Văn Tám

Tags: 

Comments are closed.