Quyết định số 3758/2008/QĐ-UBND ngày 25/11/2008


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính

phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh.

___________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/ 2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 1157/NQ-UBTVQH XI ngày 10/7/2007 của Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội khoá XI về quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội;

Căn cứ Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 542/2008/QĐ-UBND ngày 10/3/2008 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại Thanh Hoá;     

Căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại văn bản số: 236/TTr-HĐND ngày 15/10/2008 về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của liên ngành:Văn phòng HĐND & Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Sở Tài chính tại Tờ trình số 2070/LN/TC-VPĐĐBQH-HĐND ngày 29/9/2008 về việc đề nghị quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh,

       

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội & HĐND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

 

 Nơi nhận:

– Như  điều 3;

– Bộ Tài chính (để báo cáo);

– TT TU, HĐND, UBND tỉnh;

– Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

– Cục Kiểm tra văn  bản (Bộ Tư pháp);

– Công báo tỉnh;

– Lưu : VT, KTTC.   

 QĐCĐ 8017 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

 KT. CHỦ TỊCH

 PHÓ CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

Chu Phạm Ngọc Hiển

Tags: , , ,

Comments are closed.